Przejdź do treści

Zarządzanie infrastrukturą

Celem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą kolejową posiadającą status niestrategicznych linii kolejowych (linie kolejowe nr 971 na odcinku od km 0,695 do 2,880km i 972 od km 0,050 do km 1,519) oraz odpłatne ich udostępnianie przewoźnikom obsługującym Oddziały KGHM Polska Miedź S.A.

W myśl Ustawy o transporcie kolejowym, zarządzanie liniami kolejowymi może wykonywać zarządca posiadający Autoryzację Bezpieczeństwa wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Tym zarządcą w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Zarządzanie liniami kolejowymi polega na:

 • budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej,
 • prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych,
 • utrzymywaniu infrastruktury kolejowej,
 • udostępnianiu linii kolejowych przewoźnikom dla przejazdu pociągu,
 • zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład linii kolejowej.

Autoryzacja bezpieczeństwa nr PL2120210004 wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obejmuje linie kolejowe:

 • nr 971 Lubin Kopalnia – Rudna Zdawcza, od km 0,695 do km 23.940,
 • nr 971 „A” Polkowice Główne – Polkowice Zachodnie, od km 0.000 do km 4.904,
 • nr 971 „B” Rudna Zachodnia – Sieroszowice, od km 0.000 do km 5.480,
 • nr 972 Pawłowice Małe Pawłowice Małe Fabryczny od km. 0,050 do km 1,519,
 • nr 427 od stacji Mścice do Mielna Koszalińskiego, od km 0,285 do km 5,116.

PMT Linie Kolejowe Sp. z o. o.

 1. Prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020.1043 z późniejszymi zmianami), w tym odcinkami linii kolejowych, które na mocy decyzji wykonawczej KE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie strategicznego znaczenia infrastruktury kolejowej zostały uznane za lokalną infrastrukturę niemającą znaczenia strategicznego dla funkcjonowania rynku kolejowego.
 2. Posiada uprawnienia, wiedzę, personel, dokumentację i środki techniczne niezbędne do utrzymania infrastruktury kolejowej.
 3. Pracownicy Spółki, biorący udział w utrzymaniu infrastruktury kolejowej, zapoznani są z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na liniach kolejowych i  zobowiązani są do bezwzględnego ich stosowania.
 4. Posiada niezbędne przepisy wewnętrzne (instrukcje) do zarządzania infrastrukturą kolejową. Wykaz instrukcji został zawarty w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych.
 5. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych ogłoszony jest na stronie internetowej Spółki.
 6. Przydziela trasę na przejazd pociągu w ramach możliwości przepustowej linii dla przewoźników obsługujących punkty ładunkowe Oddziałów KGHM.
 7. Wykonuje na zarządzanej infrastrukturze kolejowej zadania określone w ust. 1 i 2 Art. 5 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) zwanej dalej ustawą t.k.
 8. W dniu 30.12.2019 r. w Koszalinie, pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. została odnowiona umowa na zarządzanie linią kolejową nr 427.

Załączniki

Mapa