Przejdź do treści

Utrzymanie infrastruktury

Działalność Spółki w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej KGHM obejmuje nadzór nad infrastrukturą kolejową i powiązanymi składnikami majątku. Polega ona na pełnieniu obowiązków zarządcy infrastruktury bocznic poprzez nadzór nad stanem technicznym obiektów i prowadzeniem wymaganej dokumentacji oraz udostępnianiu infrastruktury kolejowej bocznic. Celem działalności Spółki jest zabezpieczenie potrzeb Oddziałów KGHM w zakresie ciągłości dostaw podstawowych produktów dla procesu produkcyjnego kopalń i hut. Powyższy cel jest realizowany poprzez utrzymanie infrastruktury kolejowej zdolnej zagwarantować realizowanie transportu kolejowego przewozów. Utrzymanie infrastruktury wymaga skorelowania następujących procesów:

  • planistycznych (tworzenie planów utrzymaniowo-remontowych),
  • diagnostyki infrastruktury kolejowej wykonywanej na bieżąco,
  • nadzorczych nad wykonywaniem prac utrzymaniowych infrastruktury kolejowej,
  • koordynacji napraw planowanych i awaryjnych,
  • dokonywania odbiorów i rozliczania zlecanego utrzymania i napraw.

Utrzymanie infrastruktury kolejowej jest zespołem działań, na który składają się:

  • prace dozorowe,
  • konserwacja i prace remontowe nakierowane na utrzymanie sprawności,
  • eliminowanie zagrożeń mogących zmniejszyć stan bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej.

Spółka PMTLK po przejęciu Spółki PMTLK2 zarządza infrastrukturą kolejową bocznic w oparciu o Autoryzację Bezpieczeństwa wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Dla sprawnego działania opisywanego systemu kluczowe znaczenie ma obieg informacji od zespołów dozorujących o stwierdzanych usterkach i nieprawidłowościach do zespołów utrzymaniowych w celu ich jak najszybszego zabezpieczenia i usunięcia. Prawidłowe działanie takiego systemu jest w stanie wyeliminować w znacznym stopniu, możliwość wystąpienia awarii, ograniczeń eksploatacyjnych lub braku całkowitego dostępu do określonych odcinków infrastruktury kolejowej. Jednocześnie system ten pozwala podejmować stosowne działania utrzymaniowe w czasie wybranym przez zainteresowane podmioty.

Działając zgodnie z przepisami Ustawy o transporcie kolejowym PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. jako zarządca posiadający Autoryzację Bezpieczeństwa świadczy od 01.01.2020 r. usługi prowadzenia ruchu kolejowego na terenie bocznicy Huty Miedzi Głogów.

Mapa