Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PMT Linie Kolejowe

 

Rada Nadzorcza Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie na adres: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 48, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach”, w terminie do dnia 9 czerwca 2022 r. do godziny 15:00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia na ww. adres.

 

*szczegółowe zasady postępowania zawarte są w załączniku

      Mapa