Historia | PMT LK
AUTORYZOWANY ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Historia

Spółka PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 8 sierpnia 2008 r. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości 3 440 000,00 zł., jestpodzielony na 3440 udziałów – każdy o wartości nominalnej po 1 000,00 zł. Kapitał zakładowy został w całości opłacony przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. Spółka należy go Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., która pośrednio w całości ją kontroluje. Spółka zarejestrowana jest pod nr KRS 0000313995 rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego.

Spółka posiada decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 502-00-79-088 oraz posiada numer statystyczny REGON – 020802830

Siedzibą Spółki są Owczary 79d, 59-000 Lubin.

Spółka działa jako zarządca infrastruktury kolejowej w oparciu o Autoryzację Bezpieczeństwa o nr identyfikacyjnym PL2120100000  nadaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Autoryzacja bezpieczeństwa potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy powoływany na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Podstawowym statutowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 

  • transport kolejowy, w tym zarządzanie liniami kolejowymi, polegające na prowadzeniu ruchu kolejowego i administrowaniu liniami kolejowymi,
  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zastosowaniem obowiązującego trybu ustalania opłat i publikacji stawek jednostkowych,
  • pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, w tym utrzymanie infrastruktury kolejowej,
  • przeładunek towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów,
  • budowa dróg szynowych kołowych, roboty inżynieryjne i budowlane lądowe i wodne.