Aktualności archiwalne | PMT LK
AUTORYZOWANY ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Aktualności archiwalne

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW: Robotnik torowy, Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych, Maszynista ciężkich maszyn kolejowych, Kosztorysant, Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

link do treści ogłoszenia w formacie pdf

1. Robotnik torowy

Zakres obowiązków:

·         wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji,

·         konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej w celu zapewnienia ciągłej gotowości technicznej,

·         udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej w celu przygotowania do prac utrzymaniowo-naprawczych

·         wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnie z posiadanym zakresem umiejętności i kwalifikacji.

Wymagania:
Wykształcenie – zasadnicze zawodowe

2. Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych

Zakres obowiązków:

·         doprowadzanie obsługiwanej maszyny do miejsca robót;

·         przygotowywanie obsługiwanej maszyny do pracy i operowanie nią przy wykonywaniu robót;

·         wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny;

·         prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny;

·         osłanianie sygnałami maszyny w czasie nieprzewidzianego postoju maszyny na szlaku;

·          wykonywanie czynności obsługowych po zakończeniu pracy maszyny;

·          stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;

·          stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny;

·         wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą maszyny w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;

·         obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;

Wymagania:
Wykształcenie  zasadnicze zawodowe

3. Maszynista ciężkich maszyn kolejowych

Zakres obowiązków:

·         doprowadzanie obsługiwanej maszyny do miejsca robót;

·         przygotowywanie obsługiwanej maszyny do pracy i operowanie nią przy wykonywaniu robót;

·         prowadzenie maszyny do kolejowych robót budowlanych – w przypadku jej szczególnej konstrukcji – w ruchu drogowym po drogach publicznych;

·         prowadzenie na stacjach i liniach kolejowych oraz obsługiwanie maszyn wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, takich jak: oczyszczarka tłucznia w torze, profilarka tłucznia, stabilizator dynamiczny, automatyczna podbijarka toru i podbijarka rozjazdów, koparka rowów, profilarka (ścinarka) ław torowiska, żuraw kolejowy, zgarniarka tłucznia, dźwig UK, wielowrzecionowa zakrętarka śrub stopowych, pociąg do wymiany nawierzchni kolejowej, pociąg do naprawy podtorza, wymieniarka podkładów, odśnieżarka torów, zgrzewarka szyn w torze, pojazd do inspekcji mostów, drezyna pomiarowa, pojazd kolejowy do wykonywania prac przy urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej;

·         wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny;

·         osłanianie sygnałami maszyny w czasie nieprzewidzianego postoju maszyny na szlaku;

·         wykonywanie czynności obsługowych po zakończeniu pracy maszyny;

·         prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny;

·         stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;

·         stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny;

·         wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą maszyny w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;

Wymagania:
Wykształcenie:

·         I wariant- wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej

·         II wariant-  wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalnościach mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej

 

Doświadczenie zawodowe:

·         I wariant- staż pracy – 1 rok, w tym 6 miesięcy przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych oraz przygotowanie zawodowe.

·         II wariant- staż pracy – 2 lata na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych oraz przygotowanie zawodowe.

·         mile widziany zdany egzaminu kwalifikacyjny na stanowisko Maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego

4.Kosztorysant:

 Zakres obowiązków:

Kosztorysowanie prac remontowo-budowlanych infrastruktury kolejowej

Wymagania:

·         Wykształcenie: – średnie lub wyższe

·         Wymagane doświadczenie: Wymagany co najmniej roczny staż na stanowisku związanym z kosztorysowaniem

5.Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Zakres obowiązków:

·         wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności,

·         wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych urządzeniach srk w celu utrzymania ich nominalnych wartości,

·         udział w remontach urządzeń srk w celu podniesienia ich sprawności i niezawodności,

·         usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk w ściśle określonym czasie w celu przywrócenia ich sprawności,

·         utrzymanie w sprawności powierzonych narzędzi i przyrządów w celu zachowania ich dalszej użyteczności,

·         doraźne nadzorowanie oraz instruowanie pracowników inżynierii ruchu o prawidłowej obsłudze urządzeń srk w celu wykluczenia ich uszkodzeń lub przerwy w pracy.

Wymagania:

·         Wykształcenie: co najmniej średnie z obszaru elektryczno-elektronicznego lub na kierunkach z zakresu srk, automatyki, elektryki, elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, teletechniki, mechatroniki lub dyplom ukończenia studiów wyższych

 

 

UWAGA:

Aplikacje prosimy wysłać na adres kadry@pmtlk.pl podając w tytule maila nazwę stanowiska

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą : Owczary 79D 59-300 Lubin. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na przechowywanie ich dla celów tej i przyszłych rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, że usunięcie moich danych z bazy PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam, że jestem świadomy, iż mam prawo wycofać moją zgodę w każdym czasie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych)”

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PMT LK

RADA NADZORCZA
Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU
Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., Owczary 79D, 59-300 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PMT Linie Kolejowe  Sp. z o.o.” w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. do godziny 14:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego poniżej.
Ogłoszenie dla PMT LK
Uchwała numer 10/I/2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólnikówm Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU Spółki PMT Linie Kolejowe  Sp. z o.o.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest PMT Linie Kolejowe Spółka z o.o. z siedzibą w Owczarach 79d wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział IX .Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313995 NIP 502-00-79-088 o kapitale zakładowym w wysokości 3.440.000 zł (dalej: Administrator). Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.