Maj | 2018 | PMT LK
AUTORYZOWANY ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Miesięczne archiwum: Maj 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólnikówm Spółki PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Owczarach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU Spółki PMT Linie Kolejowe  Sp. z o.o.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest PMT Linie Kolejowe Spółka z o.o. z siedzibą w Owczarach 79d wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział IX .Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313995 NIP 502-00-79-088 o kapitale zakładowym w wysokości 3.440.000 zł (dalej: Administrator). Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.